Poučení spotřebitelů týkající se uplatnění reklamace

Veškerá práva spotřebitele z vadného plnění („reklamace“) poskytnutého společností Technické služby Jesenik a.s. spotřebiteli – zejména vadné poskytnutí služby, vadné provedení obřadu nebo dodání (prodeje) vadného zboží, lze uplatnit na provozovně pohřební služby, tj. ulice Rejvízská 374, 790 01 Jeseník - Bukovice  nebo v jiném místě nebo u jiné osoby, je-li takové jiné místo nebo taková jiná osoba určena v dokladu o poskytnutí služby nebo o dodání (prodeji) zboží – například účtenka, paragon nebo záruční list nebo v obchodních podmínkách společnosti Technické služby Jesenik a.s. nebo v potvrzení o tom, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Technické služby Jesenik a.s. v případě vadného plnění, vydaném společností Technické služby Jesenik a.s.

Spotřebitel je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vadné plnění zjistil nebo při náležité pozornosti vadné plnění zjistit měl, nejpozději však do dvou let od poskytnutí služby, provedení obřadu nebo od dodání (prodeje) zboží, a je-li poskytnuta záruka za jakost („záruka“), pak nejpozději do uplynutí záruční doby, poskytnuté v konkrétním případě. Práva spotřebitele lze uplatnit osobně nebo písemně nebo mailem nebo faxem nebo jiným prokazatelným způsobem, jež zar učí, že lze zjistit, kdo a kdy a s jakým obsahem učinil reklamaci. Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění – reklamaci, potvrdí mu Technické služby Jesenik a.s. v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, jakož i provedení případné opravy a dobu jejího trvání, bude-li provedena oprava, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Technické služby Jesenik a.s. se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Reklamace může být vyřízena slevou, výměnou zboží nebo opravou nebo vrácením uhrazené ceny nebo jinak dle dohody se spotřebitelem a to vše v souladu a dle charakteru a rozsahu vady a stanoveného způsobu vyřízení reklamace právními předpisy nebo s ujednáním se spotřebitelem. Spotřebitel je povinen pro vyřízení reklamace poskytnout potřebnou součinnost. 

V Jeseníku dne 1.3.2021

Vypracovala: Ing. Lukáčová R.,