Hřbitov Husova ulice

Připravují se  návrhy-fotodokumentace na realizaci nového kolumbária v prostoru horní části hřbitova (parková část). Vytvořila se nová hrobová místa pro urnové hroby (1x1m) nad křížem - sektor D. V případě zájmu či dotazu kontaktujte správu hřbitova. V současnosti je na hřbitově 983 hrobových míst (15.3.2016).

Hřbitov na Střelecké třídě byl založen 15.11.1880 (dnes Husova ul.). První pohřbení dle zdrojů byla Magdaléna Esslerová. Byl zde také židovský hřbitov, který se nacházel v levém horním rohu stávajícího hřbitova. Pozemek si zakoupili židé roku 1934. V roce 1942 byl židům odebrán nacisty a hřbitov zrušen. Co se stalo s náhrobky židů, nevíme? Od roku  1955 byl pozemek předán do užívání místním zahrádkářům. Tento hřbitov je provozován do roku 1978  a od tohoto data do roku 1991 je v klidovém stavu a pohřbívání se na něm neprovádělo. Hřbitov je situován v intravilánu města, v části nazývané Pod Chlumem. Je obklopen obytnou zástavbou – panelové domy. Rozkládá se na ploše 1,9 ha a má obdélníkový půdorys. Od okolní zástavby je oddělen kamennou zdí, výška 2m. Hlavní vstup je z ulice Husové. V roce 1991  rozhodl MÚ v Jeseníku o obnově hřbitova, poněvadž kapacita městského hřbitova v Bukovicích se ukázala nedostačující, proto byl vypracován odborný posudek zabývající se možností obnovit funkci hřbitova na Husově ulici. Vlastivědné muzeum v Šumperku  se tehdy postavilo za zachování celého areálu se všemi náhrobky, protože se domnívalo, že jde o významný doklad řemeslnický i umělecký.  Na základě výsledků jednání, které se uskutečnilo 23.4.1992 bylo dohodnuto, že na ploše budou ponechány všechny cenné náhrobky. Část z nich bude ponechána na svém místě, část přenesena na volné plochy u hřbitovní zdi. Aby bylo možné hroby udržovat, byly ostatní staré a neudržované hroby zrušeny a plochy zatravněny. Z celkového počtu 1033 hrobových míst, bylo v roce 1991 udržováno pouze 250 hrobů. Jedním z největších problémů hřbitova byla rekonstrukce stávající zeleně. Byla zpracována inventarizace zeleně, která dokumentuje její stav. V roce 1994 byla také dokončena likvidace opuštěných hrobů, v té době byli také exhumováni němečtí vojáci . V listopadu roku 2007 přišla na řadu další etapa oprav-chodníky, omítky, brány a jiné. Dále jsou zpracovány další návrhy na regeneraci hřbitova.

V roce 1994 byla dokončena poslední likvidace opuštěných hrobů, v té době byli také exhumováni němečtí vojáci . Nejsou to vždy, ale jen neznámá hrobový místa. Jsou také hrobová zařízení, která mají známého nájemce. Některé z těchto hrobů kazí i ráz hřbitova a v neposlední řadě hrozí i ublížení na zdraví. V roce 2011 jsme začali s vytipováním takových hrobových míst. Dopis byl zaslán nájemci, kterému v minulosti skončil nájem s výzvou o odstranění hrobového zařízení, případně k sepsání nové nájemní smlouvy. Ve výzvě se také důrazně hovoří o záměru správce pohřebiště  o možném odstranění hrobového zařízení v roce 2012. Výzva je také na místě obvyklém-skříňka hřbitov, takže každý nájemce se zde může dočíst zda nemá dané hrobové místo v nesouladu a případně uzavřít novou nájemní smlouvu. Neznámé náhrobky  byli v listopadu 2011 nafoceny a uloženy do hrobové karty. Náhrobky byli oceněny a bude zvolen další postup (odstranění, prodej, volné místo, ponechání na stávajícím místě-pouze úklid obrub, atd.). Prováděli se zde také opravy. V létě se provedla oprava zdi v levé spodní části hřbitova. Musela se také opravit prasklá voda v prostřední části hřbitova-u kříže. V listopadu se nechal vyrobit nový kříž, který neodmyslitelně patří ke hřbitovu na Husově ulici a byl usazen v jarních měsících roku 2012. Dále jsou zpracovány další návrhy na regeneraci hřbitova.

Likvidace opuštěných – neznámých hrobových zařízení

Správce pohřebišť v Jeseníku (Husova a Rejvízská) eviduje na těchto pohřebištích opuštěné hroby.

V r. 2008, 2009, 2010 a 2011 byly prokazatelným způsobem (na informačních deskách na hřbitovech, v měsíčním zpravodaji a na webových stránkách TSJ,a.s.) tyto opuštěné hroby zveřejněny, ve lhůtě do jednoho roku od zveřejnění se o dotčená hrobová místa nikdo nepřihlásil.

V listopadu r. 2011 byl správcem pohřebiště pořízen soupis a fotodokumentace 97 neznámých hrobových míst, která jsou většinou v havarijním technickém stavu.  

V případě poškozených hrobových zařízení, hrobů a hrobek v havarijním stavu nese odpovědnost za případnou škodu, kterou může ponechané hrobové zařízení způsobit, provozovatel veřejného pohřebiště (město). Správce pohřebiště musí učinit opatření k zabránění škod na majetku a ohrožení zdraví.

Dnes – po uplynutí tak zvané roční čekací lhůty bude s tímto majetkem nakládáno jako s věcí opuštěnou. Vlastníkem hrobového zařízení se stává obec-město.

Dne 5.6.2012 bylo správou hřbitova dohodnuto, že se svolá schůzka se Státním okresním archivem v  Jeseníku. Tato schůzka proběhla na správě hřbitova v Jeseníku-Bukovicích, za přítomnosti Ing.Evy Pulkrtové, Mgr.Bohumily Tinzové, Mgr.Květoslava Grofky. Hlavním cílem setkání bylo téma- opuštěné hroby. V listopadu správce pohřebiště předal soupis 97 opuštěných hrobů, které se mají zlikvidovat. Dle fyzické kontroly přímo na daném hřbitově (Jeseník Husova ul.) bylo doporučeno některé hroby nerušit a prohlásit je za významné. Na základě jednání se dohodlo, že hrobová místa a hrobová zařízení, která se nachází v sektoru E, F a G budou předmětem dalšího jednání. Jedná se o místa, která jsou svojí historií významná-Priessnitz, Schroth, atd.

Na hřbitově v Bukovicích se měla rušit 3 hrobová místa, ale po dohodě a zvážení se žádné místo rušit nebude. Na Husově ul. se původně mělo dle dohody rušit 97 hrobových míst, ale při kontrole byl vytvořen nový seznam s mapou. Ve skutečnosti je připraveno 81 hrobových míst, která jsou v havarijním stavu a bez hodnoty. Dle doporučení budou některá hrobová zařízení (cca 3) z tohoto seznamu dána ke hřbitovní zdi. Většina bude po likvidaci sloužit jako nové nájemní místo. Hroby na prodej z uvedeného soupisu nejsou žádné-pouze likvidace.

Oznámení o významných a válečných hrobech:

 Dle původních informací bylo evidováno 11 hrobových míst. Po schůzce, která proběhla dne 5.6.2012 na správě hřbitova v Jeseníku-Bukovicích, za přítomnosti Ing.Evy Pulkrtové, Mgr.Bohumily Tinzové, Mgr.Květoslava Grofky, se fyzickou kontrolou přidala další významná hrobová místa. Celkový počet významných hrobů na obou hřbitovech je 22. Hřbitov na Husově ul. 21 a na hřbitově v Bukovicích máme pouze jeden významný hrob E/92- zakladatelka knihovnictví v Jeseníku p.Bohumíra Dvořáková. U tohoto hrobu je evidován vnuk a má řádnou nájemní smlouvu.

Budeme se snažit každý rok provést opravu a údržbu těchto hrobů.

V srpnu roku 2013 byla provedena částečná oprava vybraných významných hrobů na hřbitově Husova ul.  

V současnosti je na hřbitově 974 hrobových míst (31.12.2013).

Fotografie
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice
Hřbitov Husova ulice